مشاهده برچسب

فلوت کلیدی

0

فلوت کلیدی

این ساز درتقسیم بندی سازهای موسیقی _ اگرچه امروزه نوع فلزی آن ساخته می شود -جزو گروه سازهای بادی چوبی محسوب می شود. در تقسیم

برگشت به بالا Copyright © 2014 - نوای هزاردستان. All rights reserved. موسسه فرهنگی هنری نوای هزاردستان
پشتیبانی وبگاه 09384474056